Khung bảo vệ vành trước xe Vespa

Khung bảo vệ vành trước xe Vespa.

tùy chọn phụ kiện