Phiên bản đặc biệt

Các phiên bản dòng xe đặc biệt của TOPCOM

Vespa Sprint OR-E

82.200.000 ₫

Vespa Sprint Carbon W&B

80.000.000 ₫

Vespa Sprint ABS Y&B

80.100.000 ₫

Vespa Sprint Cherry

80.100.000 ₫

Vespa Sprint OR&B

80.100.000 ₫

Vespa Sprint ABS W&B

77.900.000 ₫